TKB số 6 áp dụng từ 15 tháng 1 năm 2024 (bắt đầu HK 2)

Bản đồ vị trí