Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

14:20 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 147A/HD-THPTQOBa Vì, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2020 – 2021

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024
Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
QĐ về việc công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2021 - 2022
Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022
Bản đồ vị trí