Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021

14:20 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 147A/HD-THPTQOBa Vì, ngày 10 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2020 – 2021

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020
QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính
TB về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và DVC trực tuyến
Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3)
Bản đồ vị trí