Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính

13:48 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Ba Vì, ngày 01 tháng 5 năm 2019

HƯỚNG DẪN
thực hiện các thủ tục hành chính

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2021 - 2022
Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021
HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020
QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)
Bản đồ vị trí