HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

14:18 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 173/HD-THPTQOBa Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh trường THPT Quảng Oai năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2021 - 2022
Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 – 2021
QĐ Công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực GD (CV số 6547)
Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính
Bản đồ vị trí