HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2019 – 2020

14:18 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Số: 173/HD-THPTQOBa Vì, ngày 20 tháng 8 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí, và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh trường THPT Quảng Oai năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Công văn hướng dẫn chuyển trường đầu học kì II năm học 2023 - 2024
Hướng dẫn chuyển trường và thủ tục xin học lại đầu năm học 2023 - 2024
QĐ về việc công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 và cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm 2021 - 2022
Công khai chất lượng giáo dục năm 2020 - 2021 và cam kết năm 2021 - 2022
Bản đồ vị trí