Công bố công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021-2022

Công bố công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021-2022

15:37 - 09/06/2022

Công bố công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về hỗ trợ học phí học kỳ II năm học 2021-2022

NHẤN ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023
Công khai Quyết toán ngân sách năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2022
Công khai kết quả thực hiện chế độ chính sách về miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022
Bản đồ vị trí