TKB số 4 áp dụng từ 05 tháng 12 năm 2022

TKB số 4 áp dụng từ 05 tháng 12 năm 2022

08:45 - 06/12/2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

    TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 4

Áp dụng từ ngày 05 tháng 12 năm 2022

------------

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO HỌC SINH CA HỌC SÁNG

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO HỌC SINH CA HỌC CHIỀU

TẢI VỀ TKB DÀNH CHO GIÁO VIÊN

 

================================================

TKB số 6 áp dụng từ 06/03/2023
TKB số 5 áp dụng từ 16 tháng 1 năm 2023
TKB số 3 - áp dụng từ 17 tháng 10 năm 2022
TKB số 2 - áp dụng từ 03 tháng 10 năm 2022
TKB số 1 - áp dụng từ 05 tháng 9 năm 2022
Bản đồ vị trí