KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

14:15 - 30/09/2021

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT QUẢNG OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 168/KH-THPTQOBa Vì, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
KH tuyên truyền GDPL về ATGT cho học sinh năm học 2019 – 2020

Nhấn vào đây để TẢI VỀ

Hướng dẫn thanh toán tiền đăng kí nguyện vọng trực tuyến
TB tập trung các lớp khối 10 - năm học 2022 - 2223 (lần 2)
Khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022
Thông báo tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu thí sinh và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học 2022
Bản đồ vị trí